Tên bài báo:

Critical Success Factors of TQM Implementation in Vietnamese Supporting Industries
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1087 đến trang 1095
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Critical Success Factors of TQM Implementation in Vietnamese Supporting IndustriesCritical Success Factors of TQM Implementation in Vietnamese Supporting IndustriesCritical Success Factors of TQM Implementation in Vietnamese Supporting Industries

Từ khóa:

Vietnamese Supporting Industries
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học