Tên bài báo:

Nonlinear Postbuckling of Eccentrically Oblique-Stiffened Functionally Graded Doubly Curved Shallow Shells Based on Improved Donnell Equations
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mechanics of Composite Materials
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 727 đến trang 742
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Postbuckling of Eccentrically Oblique-Stiffened Functionally Graded Doubly Curved Shallow Shells Based on Improved Donnell EquationsNonlinear Postbuckling of Eccentrically Oblique-Stiffened Functionally Graded Doubly Curved Shallow Shells Based on Improved Donnell EquationsNonlinear Postbuckling of Eccentrically Oblique-Stiffened Functionally Graded Doubly Curved Shallow Shells Based on Improved Donnell Equations

Từ khóa:

Nonlinear Postbuckling
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học