Tên bài báo:

Nonlinear buckling of orthogonal carbon nanotube-reinforced composite cylindrical shells under axial compression surrounded by elastic foundation in thermal environment
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Tạp chí:
International Journal of Computational Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1 đến trang 22
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear buckling of orthogonal carbon nanotube-reinforced composite cylindrical shells under axial compression surrounded by elastic foundation in thermal environmentNonlinear buckling of orthogonal carbon nanotube-reinforced composite cylindrical shells under axial compression surrounded by elastic foundation in thermal environmentNonlinear buckling of orthogonal carbon nanotube-reinforced composite cylindrical shells under axial compression surrounded by elastic foundation in thermal environment

Từ khóa:

Nonlinear buckling
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học