Tên bài báo:

Thermal and thermomechanical buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments with tangentially restrained edges
Tác giả:
Phạm Thanh Hiếu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Archive of Applied Mechanics
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1529 đến trang 1546
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Thermal and thermomechanical buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments with tangentially restrained edgesThermal and thermomechanical buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments with tangentially restrained edgesThermal and thermomechanical buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments with tangentially restrained edges

Từ khóa:

Thermal and thermomechanical buckling
Thông tin tác giả
Phạm Thanh Hiếu

Phạm Thanh Hiếu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học