Tên bài báo:

Study on the mechanical properties of the fly ash geopolymer concrete
Tác giả:
Đào Văn Đông
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)
Năm xuất bản:
2017
Trang:
Từ trang 950 đến trang 957
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

This paper presents the results of the research on the mechanical characteristics of fly ash geopolymer concrete (GPC). Three mixture of geopolymer concrete graded 30, 40 and 50 MPa were prepared. The process of experimental studies that is used to determine the compressive strength, modulus of elasticity, flexural strength is performed in accordance with ASTM standards. The results are analysed and evaluated according to statistical methods. The value of modulus of elasticity and characteristic bending tensile strength of geopolymer concrete will be compared with the value of the equivalent cement concrete that are calculated according to the prevailing theory. The evaluation of the mechanical properties of the fly ash geopolymer concrete is needed for the research and application of this material in the construction.

Từ khóa:

Geopolymer fly ash strength.
Thông tin tác giả
Đào Văn Đông

Đào Văn Đông

Phó Giáo sư / Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học