Tên bài báo:

Computational Hybrid Machine Learning Based Prediction of Shear Capacity for Steel Fiber Reinforced Concrete Beams
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Vũ Thị Hương Lan
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Sustainability
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 34
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Computational Hybrid Machine Learning Based Prediction of Shear Capacity for Steel Fiber Reinforced Concrete BeamsComputational Hybrid Machine Learning Based Prediction of Shear Capacity for Steel Fiber Reinforced Concrete BeamsComputational Hybrid Machine Learning Based Prediction of Shear Capacity for Steel Fiber Reinforced Concrete Beams

Từ khóa:

Computational Hybrid Machine Learning Based Prediction
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học