Tên bài báo:

A subgradient proximal method for solving a class of monotone multivalued variational inequality problems
Tác giả:
Hoàng Thị Cẩm Thạch
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Numerical Algorithms, Issue 89, 2022
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 409 đến trang 430
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A subgradient proximal method for solving a class of monotone multivalued variational inequality problems

Từ khóa:

A subgradient proximal method for solving a class of monotone multivalued variational inequality problems
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Cẩm Thạch

Hoàng Thị Cẩm Thạch

Ths Toán

Lý lịch khoa học