Tên bài báo:

The pluripolar parts of the Monge–Ampère measures of F-plurisubharmonic functions
Tác giả:
Hoàng Văn Cần
Tham gia cùng:
Tạp chí:
ANNALES POLONICI MATHEMATICI
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

The pluripolar parts of the Monge–Ampère measures of F-plurisubharmonic functions
Thông tin tác giả
Hoàng Văn Cần

Hoàng Văn Cần

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học