Tên bài báo:

Development of Deep Learning Neural Network for Estimating Pile Bearing Capacity
Tác giả:
Phạm Tuấn Anh
Tham gia cùng:
Nguyễn Duy Hưng
Dương Thị Hồng Anh
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1815 đến trang 1823
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Development of Deep Learning Neural Network for Estimating Pile Bearing Capacity
Thông tin tác giả
Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học