Tên bài báo:

Finite element modeling of fluid flow in fractured porous media using unified approach
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 13 đến trang 22
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Finite element modeling of fluid flow in fractured porous media using unified approachFinite element modeling of fluid flow in fractured porous media using unified approachFinite element modeling of fluid flow in fractured porous media using unified approach

Từ khóa:

Finite element modeling
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học