Tên bài báo:

Using Decision Tree J48 Based Machine Learning Algorithm for Flood Susceptibility Mapping: A Case Study in Quang Binh Province, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering, pp 1927-1935
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1927 đến trang 1935
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using Decision Tree J48 Based Machine Learning Algorithm for Flood Susceptibility Mapping: A Case Study in Quang Binh Province, VietnamUsing Decision Tree J48 Based Machine Learning Algorithm for Flood Susceptibility Mapping: A Case Study in Quang Binh Province, VietnamUsing Decision Tree J48 Based Machine Learning Algorithm for Flood Susceptibility Mapping: A Case Study in Quang Binh Province, Vietnam

Từ khóa:

Using Decision Tree J48 Based Machine Learning Algorithm for Flood Susceptibility Mapping: A Case Study in Quang Binh Province Vietnam
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học