Tên bài báo:

Proposing a model for factors influencing the sustainable development report of Vietnam businesses in globalization condition
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Lê Tuyết Nhung
Tạp chí:
Proceedings The Fifth International Conference On Sustainable Economic Development And Business Management In The Context Of Globalisation
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Proposing a model for factors influencing the sustainable development report of Vietnam businesses in globalization condition
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học