Tên bài báo:

Effect of Tack Coat Application Rate and Temperature on Interlayer Cohesion and Friction of Double-Layer Asphalt Samples
Tác giả:
Bùi Thị Quỳnh Anh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering, pp 595-606
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 595 đến trang 606
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of Tack Coat Application Rate and Temperature on Interlayer Cohesion and Friction of Double-Layer Asphalt Samples Effect of Tack Coat Application Rate and Temperature on Interlayer Cohesion and Friction of Double-Layer Asphalt Samples Effect of Tack Coat Application Rate and Temperature on Interlayer Cohesion and Friction of Double-Layer Asphalt Samples

Từ khóa:

Effect of Tack Coat Application Rate and Temperature on Interlayer Cohesion and Friction of Double-Layer Asphalt Samples
Thông tin tác giả
Bùi Thị Quỳnh Anh

Bùi Thị Quỳnh Anh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học