Tên bài báo:

Assessing the Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment with an Illustrative Application to the North-South High-Speed Railway Project in Viet Nam
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings of conference
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 11
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Assessing the Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment with an Illustrative Application to the North-South High-Speed Railway Project in Viet NamAssessing the Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment with an Illustrative Application to the North-South High-Speed Railway Project in Viet NamAssessing the Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment with an Illustrative Application to the North-South High-Speed Railway Project in Viet Nam

Từ khóa:

Assessing the Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment with an Illustrative Application to the North-South High-Speed Railway Project in Viet Nam
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học