Tên bài báo:

Impact of fiscal and monetary policy on inflation in Vietnam
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Investment Management and Financial Innovations
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 201 đến trang 209
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Impact of fiscal and monetary policy on inflation in Vietnam

Từ khóa:

Impact of fiscal and monetary policy on inflation in Vietnam
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học