Tên bài báo:

Incorporating industrial by-products into cement-free binders: Effects on water absorption, porosity, and chloride penetration
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Construction and Building Materials, Volume 304, 18 October 2021, 124675
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 12 đến trang 35
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Incorporating industrial by-products into cement-free binders: Effects on water absorption, porosity, and chloride penetrationIncorporating industrial by-products into cement-free binders: Effects on water absorption, porosity, and chloride penetrationIncorporating industrial by-products into cement-free binders: Effects on water absorption, porosity, and chloride penetration

Từ khóa:

Incorporating industrial by-products into cement-free binders: Effects on water absorption porosity and chloride penetration
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học