Tên bài báo:

Prediction of Data Traffic in Telecom Networks based on Deep Neural Networks
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Vân Anh
Đoàn Thị Thanh Hằng
Vũ Văn Linh
Nguyễn Tùng Dương
Tạp chí:
Journal of Computer Science
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1268 đến trang 1277
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Prediction of Data Traffic in Telecom Networks based on Deep Neural Networks.
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học