Tên bài báo:

A Comparative Study of Machine Learning Techniques in Prediction of Exhaust Emissions and Performance of a Diesel Engine Fuelled with Biodiesel Blends
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Nature Environment and Pollution Technology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 20 đến trang 20
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Nature Environment and Pollution Technology
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học