Tên bài báo:

Novel hybrid models of ANFIS and metaheuristic optimizations (SCE and ABC) for prediction of compressive strength of concrete using rebound hammer field test
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Vũ Quang Dũng
Trọng Kiến Dương
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Frontiers of Structural and Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Novel hybrid models of ANFIS and metaheuristic optimizations (SCE and ABC) for prediction of compressive strength of concrete using rebound hammer field test
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học