Tên bài báo:

Reduced graphene oxide-wrapped silver nanoparticles for applications in ultrasensitive colorimetric detection of Cr(VI) ions and the carbaryl pesticide
Tác giả:
Ông Văn Hoàng
Tham gia cùng:
Nguyễn Văn Cường
Trần Quốc Tuấn
Đặng Thị Bích Hợp
Tạp chí:
New Journal of Chemistry
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 7611 đến trang 7620
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Reduced graphene oxide-wrapped silver nanoparticles for applications in ultrasensitive colorimetric detection of Cr(VI) ions and the carbaryl pesticide Reduced graphene oxide-wrapped silver nanoparticles for applications in ultrasensitive colorimetric detection of Cr(VI) ions and the carbaryl pesticide Reduced graphene oxide-wrapped silver nanoparticles for applications in ultrasensitive colorimetric detection of Cr(VI) ions and the carbaryl pesticide

Từ khóa:

Reduced graphene oxide-wrapped silver nanoparticles
Thông tin tác giả
Ông Văn Hoàng

Ông Văn Hoàng

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học