Tên bài báo:

Postbuckling Analysis of Core-corrugated Sandwich FG-GRC Laminated Cylindrical Shells Subjected to External Pressure
Tác giả:
Đặng Thùy Đông
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Nguyễn Thị Phương
Vũ Hoài Nam
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 451 đến trang 459
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Postbuckling Analysis of Core-corrugated Sandwich FG-GRC Laminated Cylindrical Shells Subjected to External PressurePostbuckling Analysis of Core-corrugated Sandwich FG-GRC Laminated Cylindrical Shells Subjected to External PressurePostbuckling Analysis of Core-corrugated Sandwich FG-GRC Laminated Cylindrical Shells Subjected to External Pressure

Từ khóa:

Postbuckling Analysis of Core-corrugated Sandwich FG-GRC Laminated Cylindrical Shells Subjected to External Pressure
Thông tin tác giả
Đặng Thùy Đông

Đặng Thùy Đông

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học