Tên bài báo:

Flash-flood potential mapping through the advanced modelling algorithms and data provided by remote sensing sensors
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Sensors
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Flash-flood potential mapping through the advanced modelling algorithms and data provided by remote sensing sensorsFlash-flood potential mapping through the advanced modelling algorithms and data provided by remote sensing sensorsFlash-flood potential mapping through the advanced modelling algorithms and data provided by remote sensing sensors

Từ khóa:

Flash-flood
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học