Tên bài báo:

Mapping forest fire susceptibility using spatially explicit ensemble models based on the locally weighted learning algorithm
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Ecological Informatics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Mapping forest fire susceptibility using spatially explicit ensemble models based on the locally weighted learning algorithmMapping forest fire susceptibility using spatially explicit ensemble models based on the locally weighted learning algorithmMapping forest fire susceptibility using spatially explicit ensemble models based on the locally weighted learning algorithm

Từ khóa:

Mapping forest
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học