Tên bài báo:

Effect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performance
Tác giả:
Nguyễn Thành Vinh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Materials Research Bulletin
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 10
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performanceEffect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performanceEffect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performance

Từ khóa:

Effect of the phase composition
Thông tin tác giả
Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học