Tên bài báo:

Influence of Components of Internal Control on the Effectiveness of Internal Control: Evidence from Transport Construction Enterprises in Vietnam
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Hoàng Thị Hồng Lê
Nguyễn Thị Thuận
Đỗ Thị Huyền
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1087 đến trang 1095
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Influence of Components of Internal Control on the Effectiveness of Internal Control: Evidence from Transport Construction Enterprises in VietnamInfluence of Components of Internal Control on the Effectiveness of Internal Control: Evidence from Transport Construction Enterprises in VietnamInfluence of Components of Internal Control on the Effectiveness of Internal Control: Evidence from Transport Construction Enterprises in Vietnam

Từ khóa:

Transport Construction Enterprises in Vietnam
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học