Tên bài báo:

Nonlinear thermomechanical buckling of FG-GRC laminated cylindrical shells stiffened by FG-GRC stiffeners subjected to external pressure
Tác giả:
Nguyễn Thị Phương
Tham gia cùng:
Cao Văn Đoàn
Tạp chí:
Acta Mechanica
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 3183 đến trang 3204
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear thermomechanical buckling of FG-GRC laminated cylindrical shells stiffened by FG-GRC stiffeners subjected to external pressure Nonlinear thermomechanical buckling of FG-GRC laminated cylindrical shells stiffened by FG-GRC stiffeners subjected to external pressure Nonlinear thermomechanical buckling of FG-GRC laminated cylindrical shells stiffened by FG-GRC stiffeners subjected to external pressure

Từ khóa:

Nonlinear thermomechanical buckling
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học