Tên bài báo:

Chloride Penetration Test of Concrete Simulating Deicing Salt Attack
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Tạp chí:
In ICSCEA 2019
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 431 đến trang 436
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Chloride Penetration Test of Concrete Simulating Deicing Salt AttackChloride Penetration Test of Concrete Simulating Deicing Salt AttackChloride Penetration Test of Concrete Simulating Deicing Salt Attack

Từ khóa:

Chloride Penetration Test
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học