Tên bài báo:

Research on Horizontal Coefficient of Consolidation of Vietnam’s Soft Soil
Tác giả:
Đỗ Minh Ngọc
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Hindawi, Journal of Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 20 đến trang 25
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Research on Horizontal Coefficient of Consolidation of Vietnam’s Soft Soil
Thông tin tác giả
Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học