Tên bài báo:

Experience in Enhancing Lecturer Quality in Japan and Suggestions for Vietnam
Tác giả:
Trần Thị Thúy
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings of 17th International Conference on Humanities and Social Sciences 2022
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Experience in Enhancing Lecturer Quality in Japan and Suggestions for Vietnam
Thông tin tác giả
Trần Thị Thúy

Trần Thị Thúy

Lý lịch khoa học