Tên bài báo:

Groundwater potential mapping in the Central Highlands of Vietnam using spatially explicit machine learning
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Earth Science Informatics
Năm xuất bản:
2023
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Groundwater potential mapping in the Central Highlands of Vietnam using spatially explicit machine learning
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học