Tên bài báo:

GIS Based Hybrid Computational Approaches for Flash Flood Susceptibility Assessment
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Water
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 29
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

GIS Based Hybrid Computational Approaches for Flash Flood Susceptibility AssessmentGIS Based Hybrid Computational Approaches for Flash Flood Susceptibility AssessmentGIS Based Hybrid Computational Approaches for Flash Flood Susceptibility Assessment

Từ khóa:

GIS Based Hybrid Computational Approaches
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học