Tên bài báo:

Investigation on factors affecting early strength of high- performance concrete by Gaussian Process Regression
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Nguyễn Thùy Anh
Tạp chí:
PLoS ONE
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Investigation on factors affecting early strength of high- performance concrete by Gaussian Process Regression
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học