Tên bài báo:

Investigation of ANN architecturefor predicting shear strength of fiber reinforcement bars concrete beams
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Nguyễn Long Khánh
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Plos One
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Investigation of ANN architecturefor predicting shear strength of fiber reinforcement bars concrete beamsInvestigation of ANN architecturefor predicting shear strength of fiber reinforcement bars concrete beamsInvestigation of ANN architecturefor predicting shear strength of fiber reinforcement bars concrete beams

Từ khóa:

Investigation
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học