Tên bài báo:

Finite Element Modeling for Static Bending Behaviors of Rotating FGM Porous Beams with Geometrical Imperfections Resting on Elastic Foundation and Subjected to Axial Compression
Tác giả:
Nguyễn Văn Đăng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Materials Science and Engineering Volume 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 15
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Finite Element Modeling for Static Bending Behaviors of Rotating FGM Porous Beams with Geometrical Imperfections Resting on Elastic Foundation and Subjected to Axial CompressionFinite Element Modeling for Static Bending Behaviors of Rotating FGM Porous Beams with Geometrical Imperfections Resting on Elastic Foundation and Subjected to Axial CompressionFinite Element Modeling for Static Bending Behaviors of Rotating FGM Porous Beams with Geometrical Imperfections Resting on Elastic Foundation and Subjected to Axial Compression

Từ khóa:

Finite Element Modeling for Static Bending Behaviors of Rotating FGM Porous Beams with Geometrical Imperfections Resting on Elastic Foundation and Subjected to Axial Compression
Thông tin tác giả
Nguyễn Văn Đăng

Nguyễn Văn Đăng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học