Tên bài báo:

The situation, Roles of logistics and supply chain management in the context of industrial industry 4.0
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International conference development of small and medium enterprises in Vietnam in the context of industrial revolution 4.0
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 207 đến trang 217
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The situation, Roles of logistics and supply chain management in the context of industrial industry 4.0The situation, Roles of logistics and supply chain management in the context of industrial industry 4.0The situation, Roles of logistics and supply chain management in the context of industrial industry 4.0

Từ khóa:

The situation
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học