Tên bài báo:

A comparative assessment of tree-based predictive models to estimate geopolymer concrete compressive strength
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Mai Thị Hải Vân
Trịnh Hoàng Sơn
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Neural Computing and Applications
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

A comparative assessment of tree-based predictive models to estimate geopolymer concrete compressive strength
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học