Tên bài báo:

Machine learning approach in investigating carbonation depth of concrete containing Fly ash
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Mai Thị Hải Vân
Tạp chí:
Structural Concrete
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Machine learning approach in investigating carbonation depth of concrete containing Fly ash
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học