Tên bài báo:

Survival analysis of corporation financial crisis: a case study of Viet Nam
Tác giả:
Hoàng Thị Thanh
Tham gia cùng:
Phan Thùy Dương
Tạp chí:
4th International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business (CIEMB 2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 11 đến trang 12
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Survival analysis of corporation financial crisis: a case study of Viet Nam
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Thanh

Hoàng Thị Thanh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học