Tên bài báo:

Nonlinear Buckling Behavior of Spiral Corrugated Sandwich FGM Cylindrical Shells Surrounded by an Elastic Medium
Tác giả:
Vũ Thọ Hưng
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Nguyễn Thị Phương
Đặng Thùy Đông
Lê Ngọc Lý
Tạp chí:
Materials
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 16
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Buckling Behavior of Spiral Corrugated Sandwich FGM Cylindrical Shells Surrounded by an Elastic MediumNonlinear Buckling Behavior of Spiral Corrugated Sandwich FGM Cylindrical Shells Surrounded by an Elastic MediumNonlinear Buckling Behavior of Spiral Corrugated Sandwich FGM Cylindrical Shells Surrounded by an Elastic Medium

Từ khóa:

Nonlinear Buckling Behavior
Thông tin tác giả
Vũ Thọ Hưng

Vũ Thọ Hưng

kỹ sư

Lý lịch khoa học