Tên bài báo:

Nonlinear buckling of higher-order shear deformable stiffened FG-GRC laminated plates with nonlinear elastic foundation subjected to combined loads
Tác giả:
Nguyễn Thị Phương
Tham gia cùng:
Vũ Hoài Nam
Đặng Thùy Đông
Cao Văn Đoàn
Tạp chí:
Aerospace Science and Technology
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Nonlinear buckling of higher-order shear deformable stiffened FG-GRC laminated plates with nonlinear elastic foundation subjected to combined loads
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học