Tên bài báo:

A machine learning approach in spatial predicting of landslides and flash flood susceptible zones for a road network
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Modeling Earth Systems and Environment
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

A machine learning approach in spatial predicting of landslides and flash flood susceptible zones for a road network
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học