Tên bài báo:

Application of machine learning technique for predicting and evaluating chloride ingress in concrete
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Vũ Đình Phiên
Giáp Văn Lợi
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Frontiers of Structural and Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Application of machine learning technique for predicting and evaluating chloride ingress in concrete
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học