Tên bài báo:

Postbuckling responses of porous FGM spherical caps and circular plates including edge constraints and nonlinear three-parameter elastic foundations
Tác giả:
Vũ Thành Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mechanics Based Design of Structures and Machines
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 1
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

https://doi.org/10.1080/15397734.2021.1956327 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Postbuckling responses of porous FGM spherical caps and circular plates including edge constraints and nonlinear three-parameter elastic foundations
Thông tin tác giả
Vũ Thành Long

Vũ Thành Long

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học