Tên bài báo:

A flexible homogenization method for the effective elastic properties of cement pastes with w/c effect
Tác giả:
Lê Nguyên Khương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Cement and Concrete Research
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

A flexible homogenization method for the effective elastic properties of cement pastes with w/c effect
Thông tin tác giả
Lê Nguyên Khương

Lê Nguyên Khương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học