Tên bài báo:

A hybrid machine learning model to estimate selfcompacting concrete compressive strength
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Phạm Thái Bình
Nguyễn Thùy Anh
Tạp chí:
Frontiers of Structural and Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

A hybrid machine learning model to estimate selfcompacting concrete compressive strength
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học