Tên bài báo:

A Comparative Study of Soft Computing Models for Prediction of Permeability Coefficient of Soil
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering, 2021 https://doi.org/10.1155/2021/7631493
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1548 đến trang 1561
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Comparative Study of Soft Computing Models for Prediction of Permeability Coefficient of Soil A Comparative Study of Soft Computing Models for Prediction of Permeability Coefficient of Soil A Comparative Study of Soft Computing Models for Prediction of Permeability Coefficient of Soil

Từ khóa:

A Comparative Study of Soft Computing Models for Prediction of Permeability Coefficient of Soil
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học