Tên bài báo:

Performance assessment of Gaussia process regression to predict the bond strength of FRP sheets to concrete
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Tạp chí khoa học GTVT
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 411 đến trang 422
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Performance assessment of Gaussia process regression to predict the bond strength of FRP sheets to concretePerformance assessment of Gaussia process regression to predict the bond strength of FRP sheets to concretePerformance assessment of Gaussia process regression to predict the bond strength of FRP sheets to concrete

Từ khóa:

Performance assessment of Gaussia process regression to predict the bond strength of FRP sheets to concrete
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học