Tên bài báo:

Deep Learning: Using Sentiment Classification with Natural Language Processing (NLP) to Handle Customer Feedbacks/Reviews for Online Food Business

Tóm tắt:

Từ khóa:

Deep Learning: Using Sentiment Classification with Natural Language Processing (NLP) to Handle Customer Feedbacks/Reviews for Online Food Business
Thông tin tác giả
Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Hùng Cường

Thạc sĩ, NCS

Lý lịch khoa học