Tên bài báo:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp rừng ngẫu nhiên để dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Nguyễn Minh Khoa
Tạp chí:
Tạp chí Giao thông vận tải (Tháng 10/2020)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 53 đến trang 56
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp rừng ngẫu nhiên để dự đoán cường độ nén của bê tông tro bayNghiên cứu ứng dụng phương pháp rừng ngẫu nhiên để dự đoán cường độ nén của bê tông tro bayNghiên cứu ứng dụng phương pháp rừng ngẫu nhiên để dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay

Từ khóa:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp rừng ngẫu nhiên để dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học