Tên bài báo:

Determinants influencing accounting quality of Transportation service firms
Tác giả:
Hoàng Thị Hồng Lê
Tham gia cùng:
Chu Thị Bích Hạnh
Vương Thị Bạch Tuyết
Tạp chí:
Research Journal of Finance and Accounting
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 68 đến trang 64
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Determinants influencing accounting quality of Transportation service firmsDeterminants influencing accounting quality of Transportation service firmsDeterminants influencing accounting quality of Transportation service firms

Từ khóa:

Transportation service firms
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Hồng Lê

UTT

Lý lịch khoa học